Các trường hợp nào khi kinh doanh bất động sản không phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo Luật Kinh doanh bất động sản 2014?
17/02/2022
Từ ngày 01/03/2022, Nghị định số 02/2022/NĐ-CP thay thế Nghị định số 76/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có hiệu lực thì trường hợp nào kinh doanh bất động sản không phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định?

Theo Luật kinh doanh bất động sản 2014 thì Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Ngày 06/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP về Quy định chi tiết về thi hành một số điều Luật kinh doanh bất động sản 2014 và tại Điều 5 của Nghị định có quy định về Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên như sau:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản không bắt buộc phải có các điều kiện quy định tại Điều 4 của Nghị định này bao gồm:

1. Cơ quan, tổ chức thực hiện bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do phá sản, giải thể, chia tách theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan, tổ chức thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản là tài sản công theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (AMC), công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thực hiện bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản đang được dùng bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quyết định của Tòa án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng thuộc quyền sở hữu hợp pháp, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

6. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng bất động sản do mình đầu tư xây dựng mà không phải là dự án đầu tư xây dựng bất động sản để kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Như vậy, khi thuộc các trường hợp nêu trên thì cơ quan, tổ chức, cá nhân không phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định tại Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Đầu tư 2020 và Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh bất động sản.